Wat te doen bij ernstig nadeel*?

Stel je zelf altijd de vragen

 • zijn er geen mogelijkheden meer om ernstig nadeel vrijwillig af te wenden?
 • verzet de patiënt zich tegen verplichte zorg? 
 • heeft de patiënt een crisismaatregel (CM) of een zorgmachtiging (ZM)?

De patiënt heeft wel een crisismaatregel of zorgmachtiging

De zorgverantwoordelijke* kan een beslissing nemen tot het verlenen van verplichte zorg.
Daarbij heb je de keuze uit de vormen die voor de desbetreffende patiënt zijn opgenomen in zijn / haar crisismaatregel of zorgmachtiging.
Is de verplichte zorg die je wilt verlenen niet opgenomen in de crisismaatregel of zorgmachtiging én is er sprake van een noodsituatie, dan kun je een beslissing tot tijdelijke verplichte zorg nemen.

* de zorgverantwoordelijke kan zijn:

 • psychiater
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts die als verslavingsarts is ingeschreven in het door het College Geneeskundig Specialismen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst ingestelde profielregister verslavingsgeneeskunde
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

NB > Als er geen sprake is van een noodsituatie en de benodigde verplichte zorg staat niet in de crisismaatregel of zorgmachtiging, zorg dan voor een zorgmachtiging aansluitend op de crisismaatregel of een wijziging van de zorgmachtiging.

De patiënt heeft geen crisismaatregel of zorgmachtiging
 • bij een acute noodsituatie: de burgemeester start de aanvraag van de crisismaatregel (zie ook het tabblad 'hoe krijgt iemand verplichte zorg?')
 • indien er geen noodsituatie is: de psychiater beoordeelt of er noodzaak is om de officier van justitie te verzoeken om een voorbereiding van een zorgmachtiging. Is de noodzaak aanwezig? Dan doet de psychiater het verzoek via de geneesheer-directeur.

NB > Ook al loopt er een aanvraag voor een crisismaatregel of zorgmachtiging, zolang deze niet door respectievelijk burgemeester of de rechter is afgegeven, is de juridische status van de patiënt vrijwillig, zowel in de ambulante als klinische setting! Zie ook tekst onder hoofdstuk 4 ‘verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel’

Wat is ernstig nadeel*?

Het bestaan van of aanzienlijk risico op:

 1. levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, een ernstig verstoorde ontwikkeling voor of van de patiënt of een ander;
 2. bedreiging van de veiligheid van de patiënt, al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt;
 3. de situatie dat de patiënt met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;
 4. de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.